Konkurs na najlepszy referat

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW 7. OGÓLNOPOLSKIEJ STUDENCKIEJ KONFERENCJI AKUSTYKÓW OSKA 2020 W SESJI REFERATOWEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

1.W ramach sekcji referatowej 7. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków OSKA 2020 odbędzie się część konkursowa zwana w dalszej części Konkursem.
2.Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Polskiej Sekcji Audio Engineering Society Politechniki Wrocławskiej, zwane w dalszej części Organizatorami.
3.Celem Konkursu jest wsparcie Studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w zakresie akustyki w rozwoju naukowym.
5. Konkurs organizowany jest jednorazowo podczas Konferencji odbywającej się w dniach 26-28 marca 2020 roku we Wrocławiu.

§ 2 Zasady uczestnictwa

1. W Konkursie czynny udział może wziąć Uczestnik Konferencji, który spełnia następujące warunki:
jest studentem studiów I lub II stopnia,
przesłał artykuł spełniający wymogi publikacji podane na stronie internetowej Konferencji (objętość: minimum 20 000 znaków – pół arkusza wydawniczego),
wygłosi maksymalnie 15-minutowy referat zgodnie z harmonogramem Konferencji.
2. Uczestnik Konkursu musi być pierwszym autorem ocenianej pracy.
3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do przenoszenia zgłoszeń pomiędzy sesjami referatową a plakatową na podstawie abstraktów.
4. Dopuszcza się, aby jeden referat był wygłoszony przez maksymalnie dwóch Uczestników będących współautorami ocenianej pracy (liczba współautorów jest nieograniczona) pod warunkiem, że:
wszyscy referujący są studentami studiów I lub II stopnia,
jeden z referujących jest pierwszym współautorem ocenianej pracy.
5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Konkursu.

§ 3 Kryteria oceny

1. Oceny referatów dokonuje Komisja Konkursowa wyłoniona spośród członków Komitetu Naukowego Konferencji.
2.Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.
3.W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą specjaliści z różnych dziedzin akustyki wybrani przez przewodniczącego
4.Dopuszcza się włączenie do składu Komisji przedstawiciela studentów zaproponowanego przez Organizatora.
5. Członkowie Komisji wypełniają arkusze oceny dla każdej z prezentowanych prac.
6. Ocenie podlega prezentacja, jak również artykuł przeznaczony do publikacji, przesłany przez Uczestnika Konkursu.
7. Prace zespołowe oceniane są na takich samych zasadach jak prace indywidualne.
8. Ocenie poddawana jest oryginalność referatu, wartość merytoryczna, sposób referowania i strona wizualna.

§ 4 Wyniki konkursu

1. Ogłoszenie wyników następuje podczas ceremonii zamknięcia Konferencji.
2. W przypadku nieobecnośći nagroda zostaje wręczona lauretowi
4. W przypadkach kiedy nagrodzona praca konkursowa została opracowana przez zespół, nagroda dzielona jest równomiernie pomiędzy współautorów będących studentami studiów I, II stopnia.
5. Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania konkursu o nagrodę publiczności i/lub konkursów o nagrody specjalne.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
7. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Konferencji.