Konkurs plakatowy

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW 7. OGÓLNOPOLSKIEJ STUDENCKIEJ KONFERENCJI AKUSTYKÓW OSKA 2020 W SESJI PLAKATOWEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. W ramach sekcji plakatowej 7. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków OSKA 2020 odbędzie się część konkursowa zwana w dalszej części Konkursem.

2. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Polskiej Sekcji Audio Engineering Society Politechniki Wrocławskiej, zwane w dalszej części Organizatorami.

3. Celem Konkursu jest wsparcie Studentów zainteresowanych rozwojem naukowym i pogłębianiem wiedzy w zakresie akustyki poprzez nagrodzenie najlepszego plakatu Konferencji.

4. Konkurs organizowany jest jednorazowo podczas Konferencji odbywającej się w dniach
26-28 marca 2020 roku we Wrocławiu

§ 2 Zasady uczestnictwa

1. W Konkursie może wziąć czynny udział Uczestnik Konferencji, który spełnia następujące warunki:

a. jest studentem studiów I lub II stopnia,

b. zgłosił referat zakwalifikowany do sesji plakatowej (sugerowany format plakatu: B1),

c. zaprezentował przed komisją w czasie Konferencji referat (czas prezentacji: 8 minut, dodatkowo 2 minuty na pytania od komisji).

2. Uczestnik Konkursu musi być pierwszym autorem ocenianej pracy.

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do przenoszenia zgłoszeń pomiędzy sesjami referatową a plakatową na podstawie abstraktów.

4. Dopuszcza się, aby jeden referat był wygłoszony przez maksymalnie dwóch Uczestników, będących współautorami ocenianej (liczba współautorów nieograniczona) pracy pod warunkiem, że:

a. wszyscy prezentujący są studentami studiów I lub II stopnia,
b. jeden z prezentujących jest pierwszym współautorem ocenianej pracy.

5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Konkursu.

§ 3 Kryteria oceny

1. Oceny plakatów dokonuje Komisja Konkursowa wyłoniona spośród członków Komitetu Naukowego Konferencji oraz przedstawiciela studentów zaproponowanego przez Organizatora.

2. Członkowie Komisji wypełniają arkusze oceny dla każdej z prezentowanych prac.

3. Prace zespołowe oceniane są na takich samych zasadach jak prace indywidualne.

4. Ocenie poddawana jest oryginalność referatu, wartość merytoryczna, sposób prezentacji i strona wizualna plakatu.

§ 4 Wyniki Konkursu

1. Ogłoszenie wyników następuje podczas ceremonii zamknięcia Konferencji.

2. W przypadkach, kiedy nagrodzona praca konkursowa została opracowana przez zespół, nagroda przyznawana jest tak jak w przypadku pracy indywidualnej, pierwszemu autorowi, do dowolnego podziału pomiędzy współautorów.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

4. Imiona i nazwiska autorów zwycięskiego plakatu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konferencji.