Konkurs nagraniowy OSKArec

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NAGRAŃ OSKArec W KIELCACH

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Nagrań OSKArec odbywa się w ramach Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków OSKA 2019 (zwanej dalej Konferencją). Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konferencji (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach oraz czterech kategoriach, podanych poniżej.
3.1. W I etapie (zwanym dalej eliminacjami) udział może wziąć każdy student lub doktorant polskiej uczelni wyższej lub dowolna pełnoletnia osoba urodzona po 30.12.1988.
3.2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w wybranej kategorii konkursowej.
4. Do II etapu (zwanego dalej finałem) zostaną zakwalifikowane maksymalnie trzy prace w każdej kategorii konkursowej. Wyboru prac dokona profesjonalne jury, składające się z wybitnych osobowości i autorytetów w dziedzinach inżynierii oraz reżyserii dźwięku, na podstawie kryteriów podanych w załączniku nr 1. Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej po terminie zamknięcia przyjmowania zgłoszeń.
5. Zgłoszenia do eliminacji można przesyłać w terminie od 1 listopada 2018, godz. 0:00:00 do
30 grudnia 2018, godz. 23:59:59.
6. Uczestnicy konkursu, którzy przejdą do II etapu zostaną poinformowani o tym fakcie za pomocą
e-maila, nie później, niż cztery tygodnie przed planowanym finałem.
7. Warunkiem uczestnictwa w finale jest osobiste stawiennictwo podczas Konferencji. Nieusprawiedliwiona nieobecność finalisty na Konferencji jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konkursie, jak również zrzeczeniem się praw do wszelkich związanych z tym korzyści.
8. Przed publicznym odtworzeniem pracy konkursowej, uczestnik finału jest zobowiązany do krótkiej (maksymalnie 3 minuty) prezentacji dotyczącej zgłoszonej pracy, jej szczegółów technicznych oraz okoliczności, w jakich powstała.
9. Z udziału w eliminacjach wyłączone są nagrania, które zostały wyróżnione lub nagrodzone w międzynarodowych konkursach. Ponadto niedozwolone jest zgłaszanie utworów z większych projektów (np. album, EP), jeśli w międzynarodowym konkursie został nagrodzony inny fragment tego samego projektu.
10. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
Kategoria I – dźwięk w formach audiowizualnych
Kategoria II – remiks
Kategoria III – nagranie akustyczne
Kategoria IV – nagranie studyjne
11. Warunkiem zakwalifikowania pracy konkursowej w każdej kategorii jest nadesłanie w sposób podany przez Organizatora nagrania w formacie wav stereo, 48 kHz, 24 bit. Do nagrania powinna zostać dołączona wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (format pdf) oraz dokumentacja w (format pdf, 4-6 stron, 750-1000 słów, maksimum 8 zdjęć).
12. Dla dwóch najlepszych niezakwalifikowanych do finału prac, tj. dla prac, które zajmą czwarte
i piąte miejsce w każdej z kategorii, przewiduje się profesjonalną ocenę sędziowską i przekazanie jej autorom (ze szczególnym naciskiem na kwestie techniczne dotyczące miksu).

II KATEGORIE

KATEGORIA I – DŹWIĘK W FORMACH AUDIOWIZUALNYCH
1. Przedmiotem kategorii jest udźwiękowienie krótkiej (2-3 minuty) formy audiowizualnej, narzuconej odgórnie przez organizatora.
2. W ramach udźwiękowienia dopuszcza się rejestrację i przekształcenia własnego materiału dźwiękowego, jak również wykorzystanie uprzednio zarejestrowanego materiału.
3. Forma audiowizualna zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom eliminacji w terminie późniejszym, jednak nie później, niż osiem tygodni przed końcem przyjmowania zgłoszeń.

KATEGORIA II – REMIKS
1. Przedmiotem kategorii jest dokonanie remiksu podanego utworu muzycznego, narzuconego odgórnie przez organizatora.
2. Poprzez remiks rozumie się takie przekształcenie podanego materiału, które nada mu nowy charakter artystyczny.
3. Dopuszcza się całkowitą dowolność formy oraz przekształceń artystycznych.
4. Dozwolony czas trwania pracy konkursowej jest określony przez czas trwania podanego materiału: nie mniej, niż jedna minuta poniżej czasu trwania oryginalnego utworu i nie więcej, niż jedna minuta powyżej czasu trwania oryginalnego utworu.
5. Utwór muzyczny do remiksu zostanie udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom eliminacji w terminie późniejszym, jednak nie później, niż osiem tygodni przed końcem przyjmowania zgłoszeń.

KATEGORIA III – NAGRANIE AKUSTYCZNE
1. Przedmiotem kategorii są nagrania instrumentów akustycznych, zespołów instrumentalnych oraz wokalistów dokonywane w warunkach pozastudyjnych, tj. w salach koncertowych, kościołach, teatrach, pawilonach i tym podobnych.
2. Nagranie powinno zostać zarejestrowane podczas jednej sesji. Nie dopuszcza się możliwości dogrywania materiału do pierwotnej sesji.
3. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania sygnałów liniowych ani gotowego materiału dźwiękowego: cały materiał dźwiękowy w pracy konkursowej powinien zostać zarejestrowany wyłącznie przy użyciu mikrofonów.
4. Dopuszcza się możliwość wykorzystania miksu oraz montażu, jak również ograniczonego użycia konwencjonalnych urządzeń i programów służących do przetwarzania sygnałów. Przez ograniczone użycie rozumie się takie, które nie wpływa w znaczący sposób na odbiór nagrania przez słuchacza.
5. Maksymalny czas trwania pracy konkursowej w tej kategorii wynosi 5 minut.

KATEGORIA IV – NAGRANIE STUDYJNE
1. Przedmiotem kategorii jest nagranie dokonane w warunkach studyjnych.
2. Nagranie może zostać zarejestrowane podczas więcej niż jednej sesji. Dopuszcza się możliwość dogrywania materiału.
3. Dopuszcza się możliwość wykorzystania sygnałów liniowych, sekwencji MIDI, sampli, innego gotowego materiału dźwiękowego, miksu oraz montażu, jak również użycia wszelkich urządzeń i programów służących do przetwarzania sygnałów.
4. Maksymalny czas trwania pracy konkursowej w tej kategorii wynosi 5 minut.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe, udostępnione przez sponsorów Konkursu. Podziału nagród dokona Organizator, w oparciu o liczbę udostępnionych nagród, życzenia sponsorów oraz liczbę nagrodzonych prac. Finaliści mogą zrzec się nagród, ale nie przysługuje im za to ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
2. Decyzje jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie pisemnej.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK 1
KRYTERIA OCEN

KATEGORIA I
• jakość przedstawionego materiału dźwiękowego
• jakość miksu
• kreatywność
• współdziałanie narracji dźwiękowej z elementem wizualnym
KATEGORIA II
• jakość miksu
• zakres dynamiczny miksu
• elementy techniczne (SNR, montaż, obecność zakłóceń i zniekształceń itp.)
• kreatywne wykorzystanie podanego materiału dźwiękowego
KATEGORIA III
• jakość miksu
• zakres dynamiczny miksu
• przestrzeń nagrania
• elementy techniczne (SNR, montaż, obecność zakłóceń i zniekształceń itp.)
• właściwy balans dźwięku bezpośredniego i odbić
KATEGORIA IV
• jakość miksu
• zakres dynamiczny miksu
• elementy techniczne (SNR, montaż, obecność zakłóceń i zniekształceń itp.)
• kreatywne wykorzystanie przetwarzania sygnałów