Konkurs nagraniowy OSKArec

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NAGRAŃ OSKArec

WE WROCŁAWIU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Nagrań OSKArec odbywa się w ramach Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji
Akustyków OSKA 2020 (zwanej dalej Konferencją). Organizatorem Konkursu jest Komitet
Organizacyjny Konferencji (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach oraz trzech kategoriach, podanych poniżej.
3.1. W I etapie (zwanym dalej Eliminacjami) udział może wziąć każdy student lub doktorant
polskiej uczelni wyższej lub osoba urodzona po 31.12.1989 roku.
3.2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w wybranej kategorii konkursowej.
4. Do II etapu (zwanego dalej Finałem) zostaną zakwalifikowane maksymalnie trzy prace w każdej
kategorii konkursowej. Wyboru prac dokona profesjonalne jury, składające się z wybitnych
osobowości i
autorytetów w
dziedzinach reżyserii oraz inżynierii dźwięku, na podstawie kryteriów
podanych w
załączniku nr 1. Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej po terminie
zamknięcia przyjmowania zgłoszeń.
5.1 Zgłoszenia do eliminacji można przesyłać w terminie od 9 grudnia 2019 r., godz. 0:00:00 do
31 stycznia 2020 r., godz. 23:59:59.
5.2 O przyjęciu zgłoszenia decyduje data nadejścia e-maila
6. Uczestnicy konkursu, którzy przejdą do Finału zostaną poinformowani o tym fakcie za pomocą
e-maila, nie później, niż trzy tygodnie przed dniem Finału.
7. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest osobiste stawiennictwo podczas Konferencji.
Nieusprawiedliwiona nieobecność finalisty na Konferencji jest równoznaczna z rezygnacją z
udziału w
Konkursie, jak również zrzeczeniem się praw do wszelkich związanych z tym korzyści.
8. Przed publicznym odtworzeniem pracy konkursowej, uczestnik Finału jest zobowiązany do
krótkiej (maksymalnie 3-minutowej) prezentacji, dotyczącej zgłoszonej pracy, jej szczegółów
technicznych oraz okoliczności, w
jakich powstała.
9. Z udziału w Eliminacjach wyłączone są nagrania, które zostały wyróżnione lub nagrodzone
w
międzynarodowych konkursach. Ponadto, niedozwolone jest zgłaszanie utworów z większych
projektów (np.
album, EP), jeśli w
międzynarodowym konkursie został nagrodzony inny fragment
tego samego projektu.
10. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
Kategoria I – nagranie akustyczne
Kategoria II – nagranie studyjne
Kategoria III – dźwięk w formach audiowizualnych
11. Warunkiem zakwalifikowania pracy konkursowej jest nadesłanie plików sformatowanych w
sposób podany przez Organizatora.
11.1 W
kategoriach I i II pliki powinny zostać dostarczone w formacie PCM .wav stereo, 48 kHz, 24 bit.
11.2.1 W kategorii III pliki audio powinny być dostarczone w
formacie PCM .wav mono, 48 kHz, 24
bit (w
nazwie każdego pliku musi zostać zawarta informacja na temat kanału).
11.2.2 W kategorii III plik wideo powinien być dostarczony w formacie ISO MPEG 4 (.mp4), lub
Quicktime (.mov). Dozwolone kodeki to MPEG-4 oraz H.264.
11.2.3 Wszystkie pliki nadsyłane przez Uczestników powinny być dostarczone w formie archiwum
.zip.
11.2.4 Do plików powinna zostać dołączona wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z podpisaną
zgodą na przetwarzanie danych osobowych (format pdf) oraz dokumentacja (format pdf, 3-6
stron, 300-1000 słów, maksimum 8 zdjęć).
12. Dla dwóch najlepszych niezakwalifikowanych do Finału prac, tj. dla prac, które zajmą czwarte
i piąte miejsce w każdej z kategorii, przewiduje się profesjonalną ocenę sędziowską i przekazanie
jej uczestnikom.

II KATEGORIE

KATEGORIA I – NAGRANIE AKUSTYCZNE
1. Przedmiotem kategorii są nagrania instrumentów akustycznych, zespołów instrumentalnych
oraz wokalistów dokonywane w warunkach pozastudyjnych, tj. w salach koncertowych,
kościołach, teatrach, pawilonach i tym podobnych.
2. Nagranie powinno zostać zarejestrowane podczas jednej sesji. Nie dopuszcza się możliwości
dogrywania materiału do pierwotnej sesji.
3. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania sygnałów liniowych ani gotowego materiału
dźwiękowego: cały materiał dźwiękowy w pracy konkursowej powinien zostać zarejestrowany
wyłącznie przy użyciu mikrofonów.
4. Dopuszcza się możliwość miksu oraz montażu, jak również ograniczonego użycia
konwencjonalnych urządzeń
i programów służących do przetwarzania sygnałów. Przez ograniczone użycie rozumie się takie,
które nie wpływa w znaczący sposób na odbiór nagrania przez słuchacza.
5. Maksymalny czas trwania pracy konkursowej w tej kategorii wynosi 7 minut.
KATEGORIA II – NAGRANIE STUDYJNE
1. Przedmiotem kategorii jest nagranie dokonane w warunkach studyjnych.
2. Nagranie może zostać zarejestrowane podczas więcej niż jednej sesji. Dopuszcza się
możliwość dogrywania materiału.
3. Dopuszcza się możliwość wykorzystania sygnałów liniowych, sekwencji MIDI, sampli, innego
gotowego materiału dźwiękowego, miksu oraz montażu, jak również użycia wszelkich urządzeń i
programów służących do
przetwarzania sygnałów.
4. Maksymalny czas trwania pracy konkursowej w tej kategorii wynosi 5 minut.
KATEGORIA III – DŹWIĘK W FORMACH AUDIOWIZUALNYCH
1. Przedmiotem kategorii jest udźwiękowienie krótkiej (od 2 do 3 minut), dowolnej formy
audiowizualnej, wybranej przez uczestnika.
2. W ramach udźwiękowienia dopuszcza się rejestrację i przekształcenia własnego materiału
dźwiękowego, jak również wykorzystanie uprzednio zarejestrowanego materiału.
3. Dopuszcza się korzystanie z instrumentów wirtualnych, samplerów, generatorów oraz innego
gotowego materiału dźwiękowego, miksu oraz montażu, jak również użycia wszelkich urządzeń i
programów służących do
przetwarzania sygnałów.
3.1 Preferowanymi formatami zgrania dźwiękowego są stereo oraz 5.1. Jeśli zgranie wykorzystuje
inną ilość kanałów, nie może ona przekraczać formatu 5.1.
3.2 Finaliści tej kategorii są zobowiązani do wysłania Organizatorowi downmixu swojej pracy do
formatu stereo (jeśli nie jest ona w nim wykonana) nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem
Konferencji.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe, udostępnione przez sponsorów Konkursu.
Podziału nagród dokona Organizator, w oparciu o liczbę udostępnionych nagród, życzenia
sponsorów oraz liczbę nagrodzonych prac. Finaliści mogą zrzec się nagród, ale nie przysługuje im
za to ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
2. Decyzje jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie pisemnej.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i
inne przepisy prawa.

KRYTERIA OCEN

KATEGORIA I
• jakość miksu
• zakres dynamiczny miksu
• przestrzeń nagrania
• elementy techniczne (SNR, montaż, obecność zakłóceń i zniekształceń itp.)
• właściwy balans dźwięku bezpośredniego i odbić
KATEGORIA II
• jakość miksu
• zakres dynamiczny miksu
• elementy techniczne (SNR, montaż, obecność zakłóceń i zniekształceń itp.)
• kreatywne wykorzystanie przetwarzania sygnałów
KATEGORIA III
• jakość miksu
• zakres dynamiczny miksu
• jakość przedstawionego materiału dźwiękowego
• elementy techniczne (SNR, montaż, obecność zakłóceń i zniekształceń itp.)
• kreatywne wykorzystanie przetwarzania sygnałów
• współdziałanie narracji dźwiękowej z elementem wizualnym